Morötter
VAD SÖKER DU? VAR?  
TEX POTATIS, BRÖD ELLER ÄGG  TEX ADRESS, ORT  
Närproducerat | Kravodlat | Ekologisk odling | Biodynamisk Odling | Organisk Biologisk Odling

Närproducerat

Under 1960-talet förändrades jordbruksproduktionen i Sverige med ökande volymer och pressade priser. Detta medförde att livsmedel produceras mera globalt och ökande transporter. Kvantitet blev ledordet istället för kvalitet.

En av vårt årtiondes viktigaste frågor är människans påverkan på miljön och det alltmer växande klimathotet. Genom att välja närproducerat är man med och minskar transporterna av livsmedel som står för en stor del av växthusgasutsläppen och luftföroreningarna. Intresset för närproducerade eller lokalproducerade livsmedel växer och för många har detta blivit en livsstil för ett hållbart samhälle.

Vad är närproducerat?

Närproducerade (eller lokalproducerat) livsmedel definieras enligt LivsmedelsSverige[1] som mat som produceras och konsumeras inom ett visst område där avsändaren framgår tydligt. Av den definitionen följer att det är upp till var och en att avgöra vad som är lokalt.

Exempel på ett ökat intresse och fokus för närproducerade livsmedel är Bondens egen Marknad[2]. Denna marknad finns idag på 14 platser i Sverige. Bondens egen Marknad är endast tillför de bönderna som själva har producerat sina produkter. Syftet med marknaden är att få producent och konsument att mötas och därigenom förändra attityder hos konsumenten. När det gäller Bonden egen Marknad är gränsen för närproducerat satt till en radie av 250 km från marknaden.

Närproducerat eller ekologiskt?

Genom att välja närproducerat livsmedel minskar transporterna. Detta innebär dock inte att välja närproducerat är bäst för miljön. Till exempel, en svensk växthusodlad tomat kan orsaka större utsläpp av växthusgaser (om växthuset uppvärms med fossilt bränsle) än en italiensk tomat odlad på friland och transporterad hit med lastbil. En bra grundregel är dock att närproducerat ofta är bra för miljön.

Referenser:
1) http://www.livsmedelssverige.org/
2) http://www.bondensegen.com/