Morötter
VAD SÖKER DU? VAR?  
TEX POTATIS, BRÖD ELLER ÄGG  TEX ADRESS, ORT  
Närproducerat | Kravodlat | Ekologisk odling | Biodynamisk Odling | Organisk Biologisk Odling

Ekologisk odling

Ekologiskt lantbruk[1] innebär odling och djurhållning där man strävar efter en hög självförsörjningsgrad. Både när det gäller växtnäring och foder utnyttjar man främst lokala och förnyelsebara resurser. Lättlöslig mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel ersätts av andra åtgärder.

Ekologiskt lantbruk kännetecknas av en naturuppfattning där naturen betraktas som en helhet, vilken har sitt egenvärde. Människan är beroende av naturen och har ett moraliskt ansvar att anpassa sina odlingsåtgärder så att kulturlandskapet kan ingå som en positiv del i den omgivande naturen[2].

Några av de specifika regler som karakteriserar den ekologiska växtodlingen är, enligt LivsmedelsSverige[3]:

  • Den ekologiska gården skall i så stor utsträckning som möjligt fungera som ett kretslopp.
  • Växtnäringsförsörjningen skall i första hand ske genom återförsel av näringsrika organiska material som skörderester och stallgödsel samt med hjälp av biologisk kvävefixering och naturliga vittringsprocesser.
  • En ekologisk gård skall själv producera minst 50 procent av djurens foder.
  • Handelsgödsel får ej användas.
  • Kemiska bekämpningsmedel får ej användas.
  • Ogräs, skadegörare och växtsjukdomar bekämpas genom odlingstekniska åtgärder såsom varierad växtföljd, träda, fördröjd sådd, mekanisk bearbetning och genom biologiska bekämpningsmetoder.
  • Den ekologiske bonden skall arbeta aktivt för att främja bevarandet och utvecklingen av den biologiska mångfalden.
  • Odlingsmarken måste vara godkänd av KRAV för ekologisk växtproduktion.
Undantag finns och speciell dispens kan fås efter ansökan för att till exempel köpa in extra foder producerat på en annan gård.

EU har en gemensam logotyp för ekologiska produkter. Det är fullt möjligt att använda EU:s logotyp tillsammans med andra märken för ekologisk produktion, t.ex. KRAV-märket. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny ekologisk logotyp. Den nya logotypen kommer att vara obligatorisk att använda från den 1 juli år 20101.

Nuvarande EU logotyp
EU logotyp Ekologiskt Jordbruk
Förslag till ny EU logotyp
EU logotyp Ekologiskt Jordbruk Ny

För mer information om logotypen hänvisas till Livsmedelsverket[4], som är ansvarig myndighet för dessa frågor.

Referenser:
1) http://www.sjv.se/
2) http://odla.nu (text av Göran Lindeberg)
3) http://www.livsmedelssverige.org/
4) http://www.slv.se/